หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะ:คณะพยาบาลศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชื่อภาษอังกฤษ : Certificate of Practical Nursing Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Certificate of Practical Nursing
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นองค์รวมประกอบด้วย กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ เมื่อเกิดภาวะสุขภาพบกพร่อง มีความต้องการผู้ช่วยเหลือดูแล ซึ่งผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น เพื่อความสุขสบายและความปลอดภัย โดยครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพได้ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนั้นการจัดการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จึงมุ่งเน้นความรู้และทักษะทางการช่วยเหลือดูแลสุขภาพระดับพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของผู้ให้บริการ ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของผู้ช่วยพยาบาล ในการช่วยกระทำการพยาบาลหรือช่วยผดุงครรภ์ หรือช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายพัฒนาการและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้
2. อธิบายเรื่องสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลได้
3. ปฏิบัติการช่วยเหลือ ดูแลขั้นพื้นฐานแก่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุได้
4. ให้การช่วยเหลือ ดูแล และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้
5. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
6. แสดงพฤติกรรมใฝ่บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรี และสิทธิของผู้อื่นได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน
3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน