สมัครเรียน

สมัครเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ไกรลาศ โทร.086-3068846 (สำหรับแนะแนวการศึกษา)
[ส่วนที่ 1] ม.ปทุมธานี/คณะพยาบาลศาสตร์

[ส่วนที่ 1] ม.ปทุมธานี/คณะพยาบาลศาสตร์

ลงทะเบียนสมัครเรียน

[ส่วนที่ 2] ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะบียน 'ส่วนที่1' ก่อน
2. Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)


3. แนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้
   3.1 รูปถ่าย นิ้ว-ครึ่ง 3 ใบ
   3.2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
   3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
   3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ (ล่าสุด)
      ถ้า ม.6/ ใช้ใบรับรองเกรด 4 เทอมก่อนได้

4. ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาที่
อ.ไกรลาศ นวลสุมา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ระบุเรียน... ปี..)
140 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี